Závazná pravidla a podmínky závodu:

Závazná pravidla a podmínky závodu:

 1. Účastník je povinen dbát pokynů pořadatelů.
 2. Pořadatelé prosí Účastníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě.
 3. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním
 5. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 6. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 7. Každý účastník musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek. 
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek. 
 9. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 10. Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti,apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 12. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 13. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost
 14. Pokud je účastník nezletilý, ale v den závodu dosáhl věku alespoň 16 let,  musí předložit souhlas rodičů k účasti v závodu
 15. Každý účastník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 15 min.před startem závodu.
 16. Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.
 17. Každý účastník musí dodržet vyznačenou trasu závodu
 18. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky,apod) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace.
 19. Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do propozic jednotlivých závodů a měnit dle aktuální situace a nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků trasu závodů do doby max.14-ti dnů před startem onoho závodu. Místo startu a cíle není možné měnit. V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost.
 20. Veškeré obrazové i zvukové záznamy účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 21. Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
 22. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času.
 23. Časový limit závodu je 3:30 hodin u hlavního závodu, 2 hodiny u poloviční trati
 24. Děti lze do dětského závodu přihlásit pouze za účasti dospělého doprovodu

Registrace :

 1. Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele nebo přímo v místě závodu v časech uvedených v propozicích
 2. Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 3. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
 4. V závažných případech je možné zaplacené startovné převézt na jinou osobu, nebo na jiný závod seriálu Horský půlmaraton (nejpozději však do jednoho roku). Toto je nutné oznámit pořadateli nejpozději 3 dny před konáním závodu.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit. ÚčastníkŮM, kteří mají již startovné zaplaceno je následně povinen do tří týdnů od zrušení závodu vrátit 100% předem zaplaceného startovného převodem na bank.účet z kterého bylo startovné uhrazeno.

Práva účastníků seriálu:

 1. Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)-Využití lékárničky v případě nutnosti v místě startu a cíle
 2. V případě umístění-se na oceněných příčkách -převzetí věcných cen.
 3. Protest je možno podat v každé kategorii i závodu.
 4. Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu (na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).
 5. Poplatek za podání protestu činí 500,- Kč a je nevratný (poplatek je splatný v hotovosti u ředitele závodu ihned po předání protestu).

Pravidla běhu se psem:

 1. Závodu se mohou zúčastnit pouze psi starší 12 měsíců.
 2. Startovat mohou pouze zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
 3. Pes musí absolvovat závod na postroji a musí být po celou dobu spojen s opaskem běžce odpruženým vodítkem.
 4. Jakákoliv agrese psa na trati i startu je nepřípustná, je trestána diskvalifikací.
 5. Nešetrné a agresivní chování ke psům bude potrestáno diskvalifikací. 

 6. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy. 

 7. Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.